Reglement van het Spaar&Pluk programma

Artikel 1 - Beschermd merk

Het Spaar&Pluk programma is een geregistreerd en beschermd merk dat exclusief eigendom is van Worldline NV/SA gelegen te: Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel.

Artikel 2 - Toegankelijkheid

Het Spaar&Pluk programma staat open voor alle meerderjarige personen die houder zijn van een Visa kaart en/of een Mastercard.

Artikel 3 - Inschrijvingen

Om geldig deel te nemen aan dit loyaliteitsprogrammamoet de kaarthouder zich online inschrijven of zijn account activeren in het geval van automatische inschrijving door de bank. Dit kan door te surfen naar www.spaarenpluk.be.

Als startdatum voor het tellen van de spaarpunten geldt de inschrijvingsdatum.
Deze wordt als volgt bepaald:
- Inschrijving via de website: datum van de inschrijving zoals geregistreerd in de database
- Automatische inschrijving: datum van de inschrijving door de bank zoals geregistreerd in de database

Artikel 4 - Algemene werking

Spaarpunten :
Voor elke transactie van minimum vijfentwintig euro bij een Worldline handelaar, gedaan vanaf de dag van zijn inschrijving met zijn Visa kaart of Mastercard, ontvangt de deelnemer één spaarpunt. Onder transactie wordt verstaan: elke betaling met zijn Visa kaart of Mastercard bij een Worldline handelaar in binnen- of buitenland met uitzondering van enkele specifieke gevallen.

Wanneer de deelnemer een kaart registreert van een deelnemende bank, ontvangt de deelnemer eveneens een spaarpunt voor elke betaling en geldafhaling van minimum vijfentwintig euro buiten het Worldline netwerk. De deelnemende banken worden vermeld bij inschrijving.

Elke deelnemer kan punten verzamelen via zijn persoonlijke Visa kaart of Mastercard. Elke deelnemer kan zich inschrijven met meerdere kredietkaarten. Verrichtingen van verschillende kredietkaarten worden opgeteld en in één puntentotaal weergegeven op de website.

Indien een deelnemer over een Visa kaart of Mastercard beschikt die in de loop van het spaarprogramma vervangen of geblokkeerd wordt (omwille van verlies, diefstal, frauduleus gebruik…), dient de deelnemer zelf zijn nieuwe kaart toe te voegen aan zijn bestaande profiel. De punten van de geblokkeerde kaart blijven beschikbaar in het puntentotaal.
Vouchers :
Wanneer de deelnemer voldoende punten heeft gespaard, kan hij deze inruilen voor één of meerdere vouchers. Vouchers zijn digitale kortingscoupons met een waarde die een veelvoud is van vijf en die de deelnemer kan gebruiken in ruil voor gespaarde Spaar&Pluk punten. Een voucher is geldig bij één bepaalde partner en wordt gebruikt door middel van cashback, een QR- of barcode of promotiecode of rechtstreeks via de terminal wanneer de aankoop voldoet aan de voorwaarden die worden weergegeven op de website pagina van de desbetreffende voucher.

Vouchers via cashback dienen voor de aankoop te worden geactiveerd via de website of mobiele applicatie van Spaar&Pluk door de deelnemer en worden verrekend als ‘positieve transacties’ op de uitgavenstaat volgend op een geldige transactie met de geregistreerde Visa kaart of Mastercard. Dit op voorwaarde dat de kredietkaarttransacties niet na de cashback berekening worden afgesloten. Indien dit wel het geval is, zal de terugbetaling gebeuren op de daaropvolgende uitgavenstaat. Ongebruikte cashback bedragen worden niet uitbetaald door de uitgever van de kaart, Worldline N.V. of de handelaar die de voucher publiceert.

Vouchers via QR- of barcode of promotiecode dienen voor de aankoop te worden geactiveerd via de website of mobiele applicatie van Spaar&Pluk. De deelnemer ontvangt bij activatie een code die kan worden afgeprint, via de mobiele applicatie kan worden getoond aan de kassa of kan worden ingegeven als promotiecode bij aankoop via webshop. De korting wordt in dit geval meteen verrekend en het resterende bedrag dient te worden voldaan met de geregistreerde Visa kaart of Mastercard.

Vouchers via de terminal dienen niet te worden geactiveerd voor aankoop. Van zodra de deelnemer in het winkelpunt zijn betaling doet met de geregistreerde Visa kaart of Mastercard, zal de betaalterminal automatisch de maximale korting voorstellen wanneer de aankoop voldoet aan de voorwaarden die worden weergegeven op de website pagina van de desbetreffende voucher. Bij bevestiging door de deelnemer zal de korting meteen worden verrekend en het resterende bedrag zal automatisch worden voldaan via de Visa kaart of Mastercard. Zowel de korting als het resterende aantal punten zal worden vermeld op het kassaticket.
Promoties :
Promoties zijn tijdelijke aanbiedingen die worden aangeboden door de handelaren en kunnen worden geactiveerd op de Spaar&Pluk website. Een promotie is steeds geldig bij één partner en kan worden geactiveerd via de daarvoor voorziene button. Promoties kunnen worden aangeboden door middel van cashback of een QR- of barcode of promotiecode wanneer de aankoop voldoet aan de voorwaarden die worden weergegeven op de website pagina van de desbetreffende promotie.

Promoties via cashback dienen voor de aankoop te worden geactiveerd via de website of mobiele applicatie van Spaar&Pluk door de deelnemer en worden verrekend als ‘positieve transacties’ op de uitgavenstaat volgend op een geldige transactie met de geregistreerde Visa kaart of Mastercard. Dit op voorwaarde dat de kredietkaarttransacties niet na de cashback berekening worden afgesloten. Indien dit wel het geval is, zal de terugbetaling gebeuren op de daaropvolgende uitgavenstaat. Ongebruikte cashback bedragen worden niet uitbetaald door de uitgever van de kaart, Worldline N.V. of de handelaar die de voucher publiceert.

Promoties via QR- of barcode of promotiecode dienen voor de aankoop te worden geactiveerd via de website of mobiele applicatie van Spaar&Pluk. De deelnemer ontvangt bij activatie een code die kan worden afgeprint, via de mobiele applicatie kan worden getoond aan de kassa of kan worden ingegeven als promotiecode bij aankoop via webshop. De korting wordt in dit geval meteen verrekend en het resterende bedrag dient te worden voldaan met de geregistreerde Visa kaart of Mastercard.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid

Worldline N.V. noch zijn handelarennetwerk kan verantwoordelijk worden gesteld voor spaarpunten die verloren gaan omwille van storingen in het betaalverkeer.

Artikel 6 - Persoonlijke account

Eenmaal ingeschreven kan de deelnemer zijn puntensaldo op de beveiligde website raadplegen. Hiertoe dient hij bij de inschrijving een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen om zo zijn persoonlijke account aan te maken.

Op zijn persoonlijke account krijgt de deelnemer steeds een overzicht van zijn persoonlijke gegevens, geregistreerde kaarten, geactiveerde en ontvangen kortingen en gespaarde punten.

Artikel 7 - Puntenstatus

Enkel via de website www.spaarenpluk.be of via de mobiele applicatie van Spaar&Pluk kan de deelnemer zijn puntenstatus consulteren. De puntenstatus kan noch telefonisch noch via de post opgevraagd worden.

Artikel 8 - Kopie van het reglement

Het reglement is te verkrijgen via de website www.spaarenpluk.be

Artikel 9 - Acceptatie programma

Door aan dit programma deel te nemen, aanvaardt de deelnemer alle punten van het reglement zonder voorbehoud, evenals elke beslissing die de inrichters of de organisator zouden kunnen nemen om het goede verloop van het programma te kunnen verzekeren.

Artikel 10 - Persoonsgegevens

De informatie en persoonsgegevens die bij dit programma verzameld worden, zijn bestemd voor intern gebruik van Worldline N.V., de uitgever van uw kaart en voor promotiedoeleinden.

Worldline N.V. heeft een gedeelte van de verwerking van de transactie- en klantengegevens voor het Spaar&Pluk programma uitbesteed aan Smart Engine Intl., die hierbij als verwerker handelt. Smart Engine houdt zich aan de instructies die werden opgesomd in een afzonderlijke overeenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking aan de verwerker.

De informatie en persoonsgegevens zullen hierbuiten nooit aan derden worden doorgegeven. Worldline N.V. respecteert de wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevensverwerking. U hebt dus te allen tijde het toegangsrecht tot de gegevens evenals het recht op verbetering en schrapping.

Om uw gegevens te mogen verzamelen hebben wij een aanvraag ingediend bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Worldline verbindt zich ertoe alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer strikt na te leven.

Daarnaast heeft Worldline zich aangesloten bij het BDMV (=Belgisch Direct Marketingverbond). Dit is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op het gebruik van de privacywetgevingen in België.

Artikel 11 - Fouten

Druk-, spel- zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Artikel 12 - Annulatie van het programma

De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld in geval van wijzigingen of annuleren van het Spaar&Pluk programma door reden van overmacht.

Artikel 13

De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld in geval van terugtrekking van een partner uit het Spaar&Pluk programma, noch voor wijzigingen aan diens aanvaardingsvoorwaarden.Reglement opgemaakt te Brussel op 27/05/2005 en laatst bijgewerkt op 01/12/2016.